آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ساماندهي فرآيند توقيف، انتقال، نگهداري و ترخيص وسايل نقليه
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري بندهاي ۸ ـ۷،...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخي از مفاد...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري اصول حاکم...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) و تبصره ماده (۹) اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه سند توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اعطاي مبلغ سيصد هزار ميليارد...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مدت اعتبار پروانه...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست کالاهاي اساسي
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل ماده۱ اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه تقويم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه مؤسسه جهاني ولايت
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشي دانشگاه فرهنگيان
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح جزءهاي (۱) و (۲) ذيل بند (الف) بند (۱) مصوبه شماره ۴۲۷۹۰/۰۲۰ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱
۰۶/۰۳/۱۴۰۲