آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسن درویشیان به عنوان نماینده ویژه رییس¬جمهور به ¬منظور هماهنگی و پیگیری...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای جواد قناعت به عنوان استاندار خراسان‌جنوبی
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ قسمت «تذکرات مهم» در صفحه ۲۵ دفترچه راهنمای...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره ۷/۲۷۹۹/۹۰۳۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۹ و...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۵ و ۶ تعرفه شماره (۹ـ۱) دفترچه عوارض...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه بهای خدمات بلیط نمایش از دفترچه بهای خدمات...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره۶ بند۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مواد ۱ و ۱۲ مصوبه شماره ۳۹۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶،...
۱۰/۰۹/۱۴۰۰