آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص...
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه‌اجرایی بند(پ) ماده(۷۲) قانون برنامه‌پنجساله ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین‏نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۳۰/۰۲/۱۳۹۷