آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
موافقت ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
۱۸/۱۲/۱۳۹۲
دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری‌ها
۲۰/۰۸/۱۳۹۲
آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان
۱۵/۰۸/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها
۱۱/۰۷/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ـ ۱/۵/۱۳۹۲ به واحدهای قضائی و دادسراهای سراسر کشور
۰۶/۰۵/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۴/۱۳۹۲ رؤسای کل دادگستری استانها
۲۲/۰۴/۱۳۹۲
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
۰۴/۰۴/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ به مراجع قضایی سراسر کشور
۳۰/۰۳/۱۳۹۲
دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی
۲۰/۰۳/۱۳۹۲
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۲ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
۰۲/۰۳/۱۳۹۲