آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی ۱۸۴۶ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ (عوارض محل...
۱۹/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای...
۱۹/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۷۸۹ـ ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره...
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای...
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹ـ۲۴/۱/۱۳۸۱ و بند۱...
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹ ، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۱۳ ـ ۱۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ...
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۵ رئیس...
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند۳ از بند ۲ مربوط به شرایط...
۱۲/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ فی‌مابین...
۱۲/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶...
۱۲/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست...
۱۲/۱۲/۱۳۹۷