آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ دفترچه عوارض ساخت و ساز...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کد عوارض ۸۰۰ ـ ۱۳۹۷ بهای خدمات تأمین و...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۶۷۰ الی ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۸۴۹ و ۸۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ هیأت...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ـ...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۶...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۱۲/۱۳۹۸