آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح جزء (ب) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶
۰۲/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶، شماره ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ و شماره...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح ردیف (۱) جدول تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۵۳۳/ت۴۹۸۶۶هـ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح فهرست پیوست تصویب‌نامه درخصوص سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل...
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۳۴۹۳/ت۵۴۶۲۴هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۶
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱/۴/۱۳۹۶
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
۰۴/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران
۰۴/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح جدول و تبصره‌های جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن
۰۴/۰۶/۱۳۹۶