آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره۷ و ۹ تعرفه‌ عوارض محلی سال...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بندهای...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲) ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۰۰/۹۶/د ـ ۱/۷/۱۳۹۶ دانشگاه...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند (۲) ماده واحده مصوبه شماره...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای دانشگاه بوعلی...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۸۳ـ۱۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۱۲۸ دوره...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۸ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۳ سازمان...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی...
۱۹/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۱۰ تعرفه شماره۱ـ۴ مصوبه جلسه۲۰۲ـ۱۴/۱۰/۱۳۹۵...
۱۹/۱۲/۱۳۹۷