آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۰۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ الی ۵ بخشنامه شماره ۸۵۳۸/۹۴/۵۰۲۰...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداریها برای صدور...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱/۷۴/۷ـ ۹/۷/۱۳۹۷ مدیرکل...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵/۱۰۰/۱...
۳۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حق‌الجلسه طبق مصوبات شماره ۱۸۹۳ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷،...
۲۴/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۹/۸/۱۳۹۲ و مصوبه...
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل...
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ...
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰/۰۷/۱۳۹۸