آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه...
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری...
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
۳۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی...
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح بند (۹۲) ماده (۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون...
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵