آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه...
۱۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۹۳۴۶۵/۹۷/۹۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ جانشین...
۱۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دومین نشست...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضاء...
۰۴/۰۸/۱۳۹۸