آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۱۸۱۹/ت۵۱۹۶۷هـ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۷
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ دفتر هیأت دولت
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷
۰۷/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره الحاقی ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ...
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۲۵۰۰/ت۵۰۸۷۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۷۴/ت۵۶۰۴۶ک مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷
۰۱/۱۰/۱۳۹۷