آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴)...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی،...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید روح‌اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده و صادره
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۰ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول در استان خوزستان به شهر
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان منطقه آزاد چابهار
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفههای فروش خدمات اطلاع رسانی، نقشهها و نشریات آماری مرکز آمار ایران
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص نحوه دریافت باقیمانده حق‌الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در صورت...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به سازمان برنامه و بودجه کشور...
۰۱/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس
۰۱/۰۵/۱۳۹۸