آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۲۷/۰۳/۱۳۹۸
آیین‎نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره...
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
الحاق تبصره‌ به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۹/۱۲/۱۳۹۷