آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب نامه های شماره ۲۸۹۳/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ و شماره ۲۷۶۲/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصویب نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۲۷/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح جدول بند (۴) تصویب‌نامه ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷
۰۹/۱۲/۱۳۹۷