آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي درخصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارايي و عملكرد
۲۵/۰۳/۱۳۹۰
مصوبه شوراي‌عالي درخصوص ساماندهي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي
۲۵/۰۳/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتقال پژوهشكده امور اقتصادي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت علوم،...
۲۱/۰۲/۱۳۹۰
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیتهای آموزشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه جغرافیایی...
۲۰/۰۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي آموزشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران در حوزه جغرافيايي...
۲۰/۰۲/۱۳۹۰
اصلاح بند (۱) مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي پژوهشي
۲۰/۰۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي پژوهشي نهاد رياست جمهوري در زمينه فنآوري
۲۲/۰۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاحات ساختاري و حذف واحدهاي موازي و يكپارچه‌سازي امور پژوهشي و اعمال...
۲۲/۰۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد انسجام تشكيلاتي در مؤسسات و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت...
۲۲/۰۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي‌عالي اداري در خصوص انتزاع سازمان فضايي ايران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به...
۱۳/۰۷/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير ماهيت شركت فناوري اطلاعات ايران از شكل شركت دولتي به مؤسسه دولتي
۱۳/۰۷/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تفكيك شركت پشتيباني امور دام كشور از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني
۰۷/۰۷/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاح اعضاي ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور
۰۲/۰۶/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص عدم پذيرش دانشجوي جديد در رشته‌ يا مقاطع تحصيلي مختلف توسط مركز آموزش عالي...
۰۲/۰۶/۱۳۸۹
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ايجاد سازمان غذا و دارو
۰۲/۰۳/۱۳۸۹