آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۵/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ـ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۰ الی ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۳۴۲ و ۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی...
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره۲/۲۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۵/۰۴/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک
۱۵/۰۴/۱۳۹۹