آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صادرات سیب درختی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص،...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاست‌گذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان‏ ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان سیستان و بلوچستان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
نظام رتبه¬بندی معلمان
۲۵/۰۹/۱۳۹۸