آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی در استانها موضوع تبصره ماده (۱۷) آیین‌نامه...
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص)...
۱۵/۰۲/۱۳۹۹
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند(و) و جزء‌های(۳ـ۲) و(۴ـ۲) بند(و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
تنفیذ مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق¬التولیه و حق¬النظاره و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای...
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین¬دستی نفت¬خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اعلام تعطیل رسمی (عمومی) روز دوشنبه ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ در استان تهران و روز سه‌شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۹۸...
۲۴/۱۰/۱۳۹۸