آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲۷) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
۱۳/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
۰۸/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای...
۰۴/۰۸/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب...
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
الحاق وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون لوایح، موضوع بند (۵) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
۳۱/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت
۰۵/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱۰) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی
۱۵/۰۵/۱۳۹۲
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
الحاق یک بند به ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاق ماده ۷۶ قانون اصلاح...
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
الحاق یک تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات...
۱۶/۰۴/۱۳۹۲