آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره۱۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۱ـ۲۲/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر نرماشیر
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۱۴ـ۱۳ـ۱۲ـ ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ۲۰/۲/۱۳۹۶...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ و بند...
۰۹/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسه شماره ۴۷۷ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و ۴۷۸ـ...
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۲/۱۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض کاربردی با قابلیت...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۲/۱۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی...
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ با موضوع: ابطال مواد...
۱۹/۰۹/۱۳۹۷
رأی شماره۱۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن در سال ۱۳۹۶ مصوب...
۱۸/۰۹/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای...
۱۵/۰۸/۱۳۹۷