آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ...
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۵۲/۳۰ ـ ۳/۳۰۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۵...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱/۷/۱۳۹۶ معاون توسعه...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۶...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره۳/۵۷۰۹/۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون،...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸