مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۳۹
چهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۰
رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب