مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۳۵
پنج‌شنبه،۳ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۴
رأی شماره ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران