مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۲۶
سه‌شنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۹۵
اساسنامه شرکت سرمایه¬گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص)