مرجع تصویب: شورای عالی پول و اعتبار
شماره ویژه نامه: ۵۲۱
دوشنبه،۶ آذر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۲۹
مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی...