مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۲۶
پنج‌شنبه،۸ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۸۹
رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور