مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۹۶
چهارشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۴۱
رأی شماره‌های ۳۴۲ و ۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست