مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۱۰
پنج‌شنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۲۱
رأی شماره ۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره ۴۷۱ ـ ۹/۸/۱۳۹۲ و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ شورای شهر نطنز