مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۲۰۰
پنج‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۹۷
رأی شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۸۳۰/۹۷/۲۳۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور