مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۹۶
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۸۹
رأی شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۲۷۹۶/۲۱۲/د ـ ۲۴/۱۲/۹۶ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۷۰/۲۵۶۹/۱۴ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان