مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۶۲
دوشنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۸
سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۶۱۸
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ نودو دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ ۶/۷/۱۳۷۹