مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۱۰۱
سه‌شنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۵۳
رأی شماره ۱۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش