مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۱۰۰۰
یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۸۰
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم