مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۶۹
شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۷۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم