آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/۴/۱۳۹۴...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۵) از تعرفه شماره۳ و تبصره (۶) از...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۲۱ عوارض...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره ۵۶۷۶/۹۴/ص...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸