آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۲۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۴/۹۵/۲۰۱۰ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ مدیرکل...
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه...
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۴۸ الی ۲۴۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده۶ تعرفه عوارض کسری پارکینگ...
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲...
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۷۴۰۱۶/۵۶ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۴ مدیرکل نظارت...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکلهای...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی...
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی...
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمتهایی از بخش ج ـ ۳...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ دبیر شورای...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸