آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ دهمین جلسه شورای...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی...
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره۲۱۶ـ ۹۵ در خصوص اخذ...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندهای...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره هیأت ۲۰۷۱ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸