آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور دوم صورتجلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ هیأت امنای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تصمیم شماره ۱۷۶۶۴۴/۳/۴۱ ـ ۱/۳/۱۳۹۶...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق قسمتی از بند (۱۰) شرایط عمومی استخدام...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۵ و ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) و (ب) عوارض تفکیک عرصه (زمینهای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل‌های شماره ۶۶۴۸/۲۲۰/د ـ ۴/۳/۱۳۹۴...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۲۷/۱۶۹ـ ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ و ۲۳۹/۱۶۹/۲...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۹۲۵/۱۰۰/ص/۹۷ـ ۷/۳/۱۳۹۷...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ـ ۲۷/۵/۱۳۹۷...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۳۰/۴۰۹۹۵/د۹۴ـ ۳۰/۶/۱۳۹۴ وزارت...
۳۰/۱۰/۱۳۹۸