آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/۹۱ ـ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعاده به خدمت جانبازان
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲۸ـ ۹۵ صرفاً در قسمت V در خصوص...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷،...
۱۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت...
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره...
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸