آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۷۷۲/۲۰/۹۶۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۶ مدیریت...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده «۴» و بندهای...
۱۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح...
۱۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۱۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت رئیسه...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷