آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح و تکمیل ماده ۲ آئین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه لرستان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دامغان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب
۲۰/۰۹/۱۳۹۳