آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۷ـ۲) ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۹۸۸ الی ۳۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ت هـ م/۲۸۸۳۷۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ مدیرکل...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۹۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ از صورتجلسه...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۵ از بند «ل» ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات موخ ۲/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۹/۲/۱۳۹۵...
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱ـ۲ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ـ۱۲) از لایحه...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸