آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي کرمان، قم، مشهد، ايران و شيراز
۱۸/۰۲/۱۳۸۵
الحاق يک تبصره به ماده ۲ متمم آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور
۱۸/۰۲/۱۳۸۵
آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي استان
۱۸/۰۲/۱۳۸۵
ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق‌برنامه دانشجويان خارجي
۲۰/۰۱/۱۳۸۵
عضويت فرمانده نيروي مقاومت بسيج در شوراي فرهنگ عمومي
۱۷/۰۱/۱۳۸۵
عضويت نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
۱۷/۰۱/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اصفهان، علامه طباطبايي و لرستان
۱۷/۰۱/۱۳۸۵
ماده واحده اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن کتب درسي مدارس و دانشگاهها
۱۷/۰۱/۱۳۸۵
عضويت مسئول بسيج اساتيد هر دانشگاه در شوراي فرهنگي همان دانشگاه
۱۷/۰۱/۱۳۸۵
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي اصفهان و همدان
۲۸/۱۲/۱۳۸۴
ضوابط ارزيابي حافظان قرآن کريم
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
تشکيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران
۰۶/۱۲/۱۳۸۴
الحاق يک تبصره به بند « ب» ماده۳ اهداف، سياستها و ضوابط نشر کتاب
۰۶/۱۲/۱۳۸۴