آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه «مأموریت‌های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور»
۳۰/۰۸/۱۳۹۴
الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگیبرای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
۰۷/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی...
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴ موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون...
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱۱/۰۳/۱۳۹۴
الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی...
۱۱/۰۳/۱۳۹۴
نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
۳۰/۰۲/۱۳۹۴