آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تبصره۳ ماده۱۲۱ آیین‌نامه اجرای قانون...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم،...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۴/۰۵/۲۰۱/۲/۴۶۰۱۱ـ...
۲۰/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ نودو دومین جلسه شورای...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و...
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل واگذاری فضاهای مراکز فرهنگی...
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸