آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۹ تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴/۸۰ ـ...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۵...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت...
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۸۹۶ و ۲۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ دفترچه عوارض ساخت و ساز...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸