آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه یافته برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره
۱۲/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته
۱۲/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
۱۲/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی...
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه
۰۸/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸
۲۲/۰۲/۱۳۹۸