آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی ۱۷۸۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۱/۶/۱۳۸۰، ۱۱۷۶۱/۹۴/۴/ش...
۱۲/۱۲/۱۳۹۷
رأی ۱۷۹۰ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» ماده ۳ صورتجلسه کمیته چهار نفره مورخ...
۱۲/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵...
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره۱۸۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند۲۶ دفترچه عوارض محلی سال۱۳۹۳ شورای...
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض...
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره۱۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶...
۳۰/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره۱۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (هـ) ماده۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ـ۶/۴/۱۳۹۴...
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود...
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ معاونت...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷