آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شهرداری خارگ...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رای شماره ۱۹۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۱۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه۳۱۰۶۲ /ش الف س مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندهای آن از مصوبه شورای اسلامی...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۷۷۲/۲۰/۹۶۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۶ مدیریت...
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۸/۰۱/۱۳۹۸